Onze website gebruikt cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies worden door ons en door derde partijen zoals Google en Facebook gegenereerd. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacy policy.

Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van squarebrackets BV of via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op het factuur, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 2. Drukwerk wordt uitgevoerd na betaling van de factuur.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
 4. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
 5. Elk bezwaar moet geschieden binnen de zeven dagen na ontvangst van het factuur, dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet afdoend gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 6. Bij betaling van het factuur, zullen de factuurvoorwaarden geacht te zijn aanvaard door de klant voor de toekomst.
 7. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Mechelen) exclusief bevoegd.

Terugbetalingsbeleid

Alle diensten en/of producten die niet gepersonaliseerd en ongebruikt zijn hebben recht op een terugbetaling indien schriftelijk wordt afgezien van de aankoop binnen 30 dagen na aanvaarding van de offerte of de factuurdatum. De aanvraag tot terugbetaling kan gebeuren per email aan hello@squarebrackets.be of schriftelijk aan squarebrackets, Vredestraat 36, 2850 Boom.

Onder gepersonaliseerde diensten en/of producten verstaan we onder andere:

 • Domeinnaam registraties
 • Licenties
 • Digitale ontwerpen van drukwerk
 • Drukwerk
 • Digitale ontwerpen voor websites (al dan niet via derden aangeleverd)

Onder niet-gepersonaliseerde diensten en/of producten verstaan we onder andere:

 • Webhosting

Digitale producten waarbij squarebrackets geen controle heeft over de distributie ervan, worden geacht in gebruik genomen te zijn vanaf ontvangst.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op onze Algemene voorwaarden en het terugbetalingsbeleid worden contractueel bepaald en vallen buiten deze regeling. Gelieve de betreffende overeenkomst hiervoor te raadplegen.

Bel mij verzoek
Vul je gegevens hieronder in en we proberen je terug te bellen op het gevraagde tijdstip.


  Powered by